اطلاع رسانی در خصوص دریافت پروانه فعالیت و تخصیص سوخت ناوگان دیزلی

پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶